Om JF

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitisk och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF är en del av Umeå studentkår (US) och som juriststudent erhålls automatiskt medlemskap i JF när man går med i kåren. JF bildades i samband med det rättsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet under 1980-talet men fick sin nuvarande form i samband med skapandet av juristprogrammet år 1991. JF arbetar för studenterna och representerar dessa gentemot US, Umeå universitet, Juridiska institutionen samt mot andra juristutbildningar i Sverige. JF har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt mellan studenter och näringslivet samt skapa en positiv studerandemiljö för föreningens medlemmar. JF har ett brett spektrum av aktiviteter och arrangemang, dessa är några exempel på verksamheten:

  • Kontakt med näringslivet för att bygga broar mellan studenter och yrkesverksamma genom bland annat gästföreläsningar, Stockholmsresan, Juristens dag och liknande evenemang.
  • Stärka den sociala sammanhållningen mellan juriststudenter genom tentafester, sittningar, idrottsevenemang etc.
  • Utgivning av De facto, föreningens medlemstidning, fyra gånger per år med reportage och artiklar riktad till alla som juridikstuderande i Umeå.

Föreningsstämma

Alla JF:s medlemmar har rösträtt och är välkomna till föreningsstämman, föreningens högsta beslutande organ. Vid föreningsstämman väljs bl.a. ledamöter till styrelsen, budget fastslås etc. Föreningsstämman hålls via medlemsmöte innan november månads utgång och vid årsmöte innan februari månads utgång. Även extra utlysta årsmöten kan hållas. Reglering för föreningsstämma finns i föreningens stadgar.

Inspektor

JF står enligt stadgarna under inseende av en inspektor. Till inspektor kan en professor eller lärare verksam vid Juridiska institutionen i Umeå väljas på en period om tre år. Något hinder för omval finns inte, utan tvärtemot burkar inspektorn sitta flera perioder. Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan institutionen och föreningen och agera bollplank till JF:s styrelse. Juridiska föreningens inspektor är Jan Leidö.

Valberedningen

Valberedningen består av tre personer vars uppgift är att se till att förutsättningarna för styrelsevalet är de bästa. Valberedningen håller intervjuer med samtliga sökanden till de olika posterna i JF och nominerar inför föreningsstämman den kandidat som de tror är bäst lämpad för posten. Valberedningen arbetar även med att valet till föreningens styrelse är effektivt, informativt och rättvist. valberedning@jf-umea.se

Utskott

Föreningens utskott utses av styrelsen för verksamhetsåret och består för närvarande av:

  • Utbildningsutskottet Står för en del av utbildningsbevakningen på juristprogrammet under ansvar av Utbildningsansvarige i styrelsen.
  • Juriststudenternas rådgivning (JR) Utskottet består av juriststudenter som erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning till allmänheten
  • Studiesociala utskottet Står för föreningens studiesociala evenemang under ansvar av Klubbmästaren och Sportmästaren i styrelsen.
  • Marknadsutskottet Står för föreningens kontakt mot näringslivet, främst gällande den årliga stockholmsresan, under ansvar av Marknadsansvarig i styrelsen.
  • Redaktion för de facto Står för arbetet med föreningens medlemstidning under ansvar av Chefredaktören i styrelsen.