JURO SÖKER PRESIDIUM

Ansökan till JURO är nu öppen till och med kl. 12 den 19/11. Se dokumentet nedan för mer information om posterna och hur du ansöker!
JURO söker presidium


JURO – Juris studerandes riksorganisation

juro

För studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter

Juridiska föreningen vid Umeå universitet är medlemmar i JURO och har två mandat i JURO-styrelse. I Umeå är det Utbildningsansvarig som är vår representant och den som deltar på mötena.

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningar från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Målsättning 2020

Under verksamhetsåren 2019/2020 har arbete tagit fart och JURO har bland annat agerat remissinstans och skrivit debattartiklar rörande det nya antagningsreglerna för notarietjänstgöring. Frågan rörande psykisk (o)hälsa har varit och är i fokus under 2020 och JURO har i år målsättningen att få MUCF-bidrag och att verksamheten breddas ytterligare.  

Verksamhetens uppbyggnad

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ledamöter från respektive JF. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna.

JURO har sammanträden i samband med ”Ordförandemötena” och de olika lärosätenas årsbaler. Inför varje möte sammanställs ortsrapporter från varje lärosäte som behandlar utbildningsfrågor och aktuella händelser på orterna. Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för informationsspridning, erfarenhetsutbyten samt hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Under mötena diskuteras även idéer för nya projekt inom JURO.

Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och brukar äga rum i ordningen; Umeå (I samband med Juristens Dag), Karlstad, Lund eller Örebro, Uppsala, Stockholm eller Göteborg. Sammanträdena består av antingen styrelsemöten eller workshops.

Vid frågor gällande JF Umeås samarbete med JURO kontakta utbildningsansvarig:

Julia Netinder
Mail: utbildning@jf-umea.se 

Presidiet verksamhetsåret 2020:

Ordförande:
Minna Åström
Mail: ordf.juro@jf.se  

Vice ordförande:
Isac Nyman
Mail: vice.juro@jf.se