UTBILDNINGSUTSKOTTET

Utbildningsbevakningen är en av de största och en av de viktigaste delarna i JF:s verksamhet.

Ansvarig för JF:s arbete med utbildning är utbildningsansvarig, posten är för tillfället vakant. Du är självklart ändå välkommen att höra av dig till utbildning@jf-umea.se eller till någon annan i styrelsen!

Här följer en kort presentation av allt som JF:s utbildningsansvariga arbetar med.


Kursombuden

JF strävar efter att alla juriststudenter på Umeå universitet ska vara representerade och känna sig hörda. Varje termin har ett eller flera kursombud som löpande framför klassens åsikter om utbildningen och arbetsmiljön och som jobbar i nära anknytning med utbildningsansvarig med aktuella utbildningsfrågor för att få en bredare diskussion och fler perspektiv. Kursombuden för verksamhetsåret 2020 är inte ännu tillsatta.

Kursombuden för de respektive klasserna under 2019 var:

T2/3 – Juni Wikman och Isabelle Mähler

T4/5 – Rhiannon Meenan och Emil Bergström

T6/7 – Ludvig Nordquist och Emma Wallerström


Utbildningsutskottet

Utbildningsutskottet är ett utskott som består av representanter från juridiska institutionen (JI) och JF:s utbildningsansvarig, i egenskap av JF. Utskottet behandlar utbildningsfrågor som berör juristprogrammet, men även andra kurser som institutionen tillhandahåller.


SAMO

JF:s utbildningsansvarig är också studentmiljöombud (SAMO) på juristprogrammet. SAMO:s uppgift är att låta studenterna medverka i arbetsmiljöarbete och att företräda studenterna i sådana sammanhang. Samo är också en resurs och samtalspartner till prefekten. Om du som juriststudent anser att det finns brister i arbetsmiljön kan du vända dig till ditt SAMO.


Utbildningsansvarigas övriga arbetsuppgifter och kontakt

Utöver grupperna och utskotten som nämns ovan, har JF:s utbildningsansvarig regelbunden kontakt med Juridiska institutionen i form av möten med studierektor Nina Nilsson.

Vid eventuella frågor eller vid intresse av att veta mera, kan ni alltid höra av er till JF:s utbildningsansvariga, utbildning@jf-umea.se, eller till någon annan i styrelsen.