JURO – Juris studerandes riksorganisation

juro

För studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter

Juridiska föreningen vid Umeå universitet är medlemmar i JURO och har två mandat i JURO-styrelse. I Umeå är det utbildningsansvarig och vice utbildningsansvarig som är vår representant och den som deltar på mötena. Vice utbildningsansvarig ansvarar primärt för arbetet inom JURO från JF Umeå. 

JURO inrättades den 2 oktober 1993 och är en nationell samarbetsorganisation som samlar representanter från Juridiska Föreningar från de lärosäten där juristexamina utfärdas. Organisationens verksamhetsområde är studentfackliga och utbildningspolitiska frågor som berör Sveriges juriststudenter.

Verksamhetens uppbyggnad

Styrelsen är organisationens beslutande och verkställande organ som inom ramen för dess stadgar skall verka för organisationens utveckling och tillvaratagande av medlemsorternas intressen. Styrelsen består av ordförande, vice ordförande och ledamöter från respektive JF. Ledamöterna fördelas mellan JF och de studiebevakande organen på studieorterna.

JURO har sammanträden i samband med ”Ordförandemötena” och de olika lärosätenas årsbaler. Inför varje möte sammanställs ortsrapporter från varje lärosäte som behandlar utbildningsfrågor och aktuella händelser på orterna. Ortsrapporten skapar således ett underlag för diskussion och möjliggör en plattform för informationsspridning, erfarenhetsutbyten samt hjälp och stöd mellan de olika medlemsorterna. Under mötena diskuteras även idéer för nya projekt inom JURO.

Sammanträden skall äga rum minst fyra gånger per år och brukar äga rum i ordningen; Umeå (I samband med Juristens Dag), Karlstad, Lund eller Örebro, Uppsala, Stockholm eller Göteborg. Sammanträdena består av antingen styrelsemöten eller workshops.

Vid frågor gällande JF Umeås samarbete med JURO kontakta vice utbildningsansvarig:

Mail: vice-utbildning@jf-umea.se 

Presidiet JURO:

Ordförande
Mail: ordf@juro.se  

Vice ordförande
Mail: vice@juro.se

Hemsida JURO: https://www.juro.se/