Om JF

Juridiska föreningen vid Umeå universitet (JF) är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening för studenter som läser vid juristprogrammet eller andra fristående juridiska kurser vid Umeå universitet. JF är en del av Umeå studentkår (US) och som juriststudent erhålls automatiskt medlemskap i JF när man går med i kåren.

JF bildades i samband med det rättsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet under 1980-talet men fick sin nuvarande form i samband med skapandet av juristprogrammet år 1991. JF arbetar för studenterna och representerar dessa gentemot Umeå Studentkår, Umeå universitet, Juridiska institutionen samt mot andra juristutbildningar i Sverige.

JF har till ändamål att tillvarata och främja medlemmarnas intressen, verka för kontakt mellan studenter och näringslivet samt skapa en positiv studiemiljö för föreningens medlemmar.


Medlemsmöte & verksamhetsmöte

Medlemsmötet och verksamhetsmötet är tillsammans JF:s högst beslutande organ. På dessa har alla medlemmar i JF rösträtt. Medlemsmötet hålls innan december månads utgång och verksamhetsmötet hålls innan februari månads utgång.

Läs mer om medlemsmötet och verksamhetsmötet i Stadgan, kap. 7.


Inspektor

JF står enligt stadgarna under kontroll av en inspektor. Till inspektor kan en professor eller lärare som är verksam vid Juridiska institutionen i Umeå väljas på en period om tre år. För närvarande är föreningens inspektor Jan Leidö, en senior lektor på Juridiska institutionen vid Umeå universitet.

Inspektorns viktigaste uppgift är att förmedla kontakt mellan institutionen och föreningen och agera bollplank för JF:s styrelse.

Läs mer om inspektorn i Stadgan, kap. 5.


Valberedningen

Valberedningen består av tre personer vars uppgift är att se till att förutsättningarna för styrelsevalet är de bästa. Valberedningen håller intervjuer med samtliga sökanden till de olika styrelseposterna för JF och nominerar inför föreningsstämman den kandidat som de tror är bäst lämpad för respektive post. Valberedningen arbetar även med att valet till föreningens styrelse är effektivt, informativt och rättvist.

Kontakta valberedningen genom att maila valberedningen@jf-umea.se.

Läs mer om valberedningen i stadgan, kap. 4.


Utskott

Föreningens utskott utses av styrelsen för verksamhetsåret.

  • Utbildningsutskottet står för en del av utbildningsbevakningen på juristprogrammet under ansvar av styrelsens utbildningsansvarige.
  • Eventutskottet står för föreningens studiesociala evenemang under ansvar av styrelsens klubbmästare och sportmästare.
  • Marknadsutskottet står för föreningens kontakt mot näringslivet, främst gällande den årliga stockholmsresan, under ansvar av styrelsens marknadsansvarige.
  • Redaktion för de Facto står för arbetet med föreningens medlemstidning under ansvar av styrelsens chefredaktör för de Facto.
  • Insparksutskottet står för arbetet bakom insparken och att välkomna nya studenter.